Ray điện cầu trục

Ray điện cầu trục có các loại như ray điện cầu trục 1P, 3P, 4P, 6P với các dòng điện từ 50A cho đến 500A. Ray điện cầu trục có chất lượng cao, an toàn khi sử dụng.